N34 Kalkar

21/08/2020 Natoer N34 – Losplaats Kalkar – Geplande lossing za 22/08/2020

Latitude: +514601,0 – Longitude: +061917,6

Snelste duif in afdeling 11 Kalkar

Snelste duif De Rode Doffer Drachten

De afstand Drachten – Kalkar is 153km